Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

11. ULGI - Umarzanie należności podatkowych, Rozkładanie na raty, Odraczanie terminów płatności, Ulga inwestycyjna

Umarzanie zaległości podatkowych

Rozkładanie na raty zobowiązań podatkowych

Odraczanie terminu płatności

     

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

  1. Wniosek podatnika o udzielenie określonej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - musi on być uzasadniony, zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku była niemożliwa ze względu na np. sytuację finansową podatnika, jego ważny interes lub ważny interes publiczny.
  2. Przedsiębiorcy ubiegający się o ulgę są zobowiązani do przedstawienia informacji o udzielonej im pomocy publicznej, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy oraz jej formach i przeznaczeniu.

 

 

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

  Ulga inwestycyjna

 

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Ulga inwestycyjna przyznawana jest na wniosek po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

 

Pozostałe zwolnienia z tytułu podatku rolnego udzielane są na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 

Wersja XML