Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

6. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PODATKU ROLNYM - Zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

Obowiązek podatkowy powstaje w chwili uzyskania tytułu prawnego do gruntów (np. kupno, umowa dzierżawy, nabycie spadku itp.) czyli:

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym nastąpiła utrata prawa własności lub posiadania gruntów.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Osoby prawne są obowiązane:

 • składać w terminie do 15 stycznia Deklaracje na podatek rolny DR-1 na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku
 • odpowiednio korygować deklaracje w razie wystąpienia zmian, w terminie14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny - bez wezwania - na konto bankowe gminy, w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Osoby fizyczne są obowiązane:

 • składać organowi podatkowemu Informacje o gruntach IR-1 i w terminie 14 dni od dnia powstania albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

 

    Dla osób fizycznych wysokość podatku rolnego ustala organ podatkowy w drodze decyzji. Podatek jest płatny w ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zmiany sposobu użytkowania gruntów lub ich powierzchni, organ podatkowy wydaje decyzję zmieniającą, w której ustala nową wysokość podatku.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wersja XML