Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

B01. EWIDENCJA - wydawanie dowodów osobistych

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO,WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSBISTEGO

 

ZAKRES

Przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

USC  I piętro  pokój nr 8

 

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

·         dopuszczona jest możliwość złożenia przez osoby niewidome fotografii w ciemnych okularach, dokumentem  poświadczającym jest orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

·         dopuszczona jest możliwość złożenia fotografii w nakryciu głowy noszonym zgodnie z wymogami wyznawanej religii, dokumentem poświadczającym jest zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej.

   3.Dowód osobisty w przypadku wymiany.

   4.Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza miejscem obecnie stałego zameldowania.

   5.Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie  używanym nazwisku – jeżeli akt nie został sporządzony w miejscowym USC.

   6.Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa  polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

 

  7.Pisemne zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, dokonane 

     niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu w najbliższym urzędzie gminy.

 

 

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Wydanie poświadczenia złożenia wniosku części B formularza, które należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego.
 2. Wydanie dowodu osobistego w formie karty identyfikacyjnej .
 3. Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego ważne do czasu wydania nowego dowodu.

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

1.        Na dowód osobisty oczekuje się około 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

2.        Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie w obecności  wnioskodawcy.

UWAGI

1.        Dowody osobiste wydaje się osobom pełnoletnim oraz  małoletnim powyżej 13 roku życia, posiadającym obywatelstwo polskie i zameldowanie na pobyt stały  w Gminie lub posiadającym ostatnie miejsce zameldowania stałego w Gminie na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

2.        Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego składa się osobiście.

3.        Małoletni składają wniosek i odbierają dowód w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

4.        Nowe dowody osobiste są ważne 10 lat od daty wydania, zaś dowody wydane osobom małoletnim są ważne 5 lat.

5.        Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.

6.        W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego a jeśli został już wydany nowy dowód osobisty niezwłocznie złożyć odnaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.

7.        W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

      8.Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego z powodu jego utraty (kradzież, zagubienie, zniszczenie) zwalnia z obowiązku  składania zawiadomienia(oświadczenia) o utracie dowodu osobistego.

      9.Zaświadczenie jest wolne od opłaty skarbowej.

PODSTAWA  PRAWNA

 1. Ustawa  z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych( tekst jednolity z 1984 roku DZ. U. Nr 32 poz.174 z poźn.zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (DZ. U. Nr 112,poz.1182 z późn.zmianami).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105,poz.1110 z późn.zmianami).

 

 Brak opisu obrazka

 Brak opisu obrazka     

 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 08.09.2003r


JPEGwniosek str1.jpeg

JPEGwniosek str2.jpeg

Wersja XML