Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

A07.ODTWORZENIE TREŚCI AKTÓW STANU CYWILNEGO

 

ODTWORZENIE TREŚCI AKTÓW STANU CYWILNEGO

 

ZAKRES

      Odtworzenie treści aktów stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój  nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

       Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego:

1.        W kraju:

·       Dowód osobisty,

·       Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie  lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego.

·       Podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,

·       Inne dowody(dokumenty i protokoły przesłuchania świadków).

2.        Za granicą:

·       Dowód osobisty,

·       Zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu, podlegającego odtworzeniu ,o ile akt sporządzony był na terenie Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po  ZSRR,

·       Inne dowody(dokumenty i protokoły przesłuchań stron i świadków).

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIANIA

          Decyzja

           Wpis aktu do ksiąg stanu cywilnego

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

 1. Jeden miesiąc.
 2. W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
 3. Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu w trybie art.36 kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego

UWAGI

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego podlega opłacie skarbowej:

 decyzja – 39,00 zł.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego

(Dz. U. Nr 36,poz.180 z późn. zmianami).

 1. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003
Wersja XML