Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

A06.TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG

 

TRANSKRYPCJA  ZAGRANICZNYCH  AKTÓW  STANU  CYWILNEGO  DO POLSKICH  KSIĄG

 

ZAKRES

 Transkrypcja  zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

MIEJSCE ZAŁATWIANIA                                                                                          

            USC   I piętro  pokój  nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Dowód osobisty (dla cudzoziemca-paszport z potwierdzeniem zameldowania w rejonie USC).
 2. Oryginał dokumentu zagranicznego, który ma być wpisany, względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydania z nich odpisów wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 3. Zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającego transkrypcji, o ile akt sporządzony był na dawnych terenach Polski.
 4. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.

WYNIK SPRAWAY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

            Wpis aktu zagranicznego do polskich ksiąg

            Decyzja

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

1.       Czternaście dni.

2.       W sprawach skomplikowanych do 1-go miesiąca.

UWAGI

            Transkrypcja podlega opłacie skarbowej: decyzja – 50,00zł.

PODSTAWA PRAWANA

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36,poz.180 z późn. zmianami).
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003
Wersja XML