Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

A02.ZAWARCIE I REJESTRACJA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

 

ZAWARCIE  I  REJESTRACJA  ZWIĄZKU  MAŁŻEŃSKIEGO

 

ZAKRES

 

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

   i jego rejestracja

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

     USC  I piętro pokój nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa zawierające:

·          dowody  osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,

·          odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów, wydane przez USC właściwydla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC,

·           pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed  kierownikiem USC,

    Dodatkowo:

·           od osób, którego zostawały w związku małżeńskim:

-          odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie- dla rozwiedzionych,

-          odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka – dla wdowców i wdów,

·          od nieletnich kobiet:

-          prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa,

·          od cudzoziemców:

-          dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,

-          pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia  małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie przed konsulem wg miejsca zamieszkania za granicą,

-          dowód tożsamości – paszport z wizą,

·          gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika:

-          prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez  pełnomocnika,

-          pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie,

2.Zawarcie związku małżeńskiego.

·          Dowody osobiste osób zawierających związek małżeński.

·          Dowody tożsamości dwóch świadków.

 

WYNIK SPRAWAY-SPOSÓB ZAŁATWIENIA

                        Akt małżeństwa.

TERMIN – CZAS  TRWANIA SPRAWY

                        Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte         

                        przed upływem  miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają 

                        je zawrzeć, złożyły  kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że  

                        nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego

                         małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po      

                        zawarciu małżeństwa. 

UWAGI

                  Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej - 84zł

 

 

PODSTAWA PRAWWNA

1.Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U.  Nr 36 poz.180 z późn. zmianami).

2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz. U. Nr 9poz.59 z późn. zmianami).

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu

cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136,poz.884 z późn. zmianami).
 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003
Wersja XML