Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

12. ULGI - w zakresie: podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej i opłaty skarbowej

 

ULGI

Zakres

     Ulgi w zakresie: podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej i opłaty skarbowej

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

     Wniosek o udzielenie ulg,odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz zwolnienie podatnika z obowiązku pobrania oraz wpłaty podatków, podatnik składa we właściwym urzędzie skarbowym, który przekazujekompletne dokumenty do załatwienia przez organ podatkowy - Urząd Miasta i Gminy. Wniosek o udzielenieulgi podatnik składa w sytuacji kiedy zapłata podatku staje się niemożliwa w terminie lub formie prawem przewidzianej.

Wynik sprawy - sposób załatwienia

     Postanowienie.

Termin - czas trwania sprawy

    14 dni od dnia przekazania przez Urząd Skarbowy.

Uwagi

    Podstawą wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności , rozłożenia spłaty podatku na raty, zgody na zwolnienie podatnika z obowiązku pobrania oraz wpłaty podatku jest uznanie, że udzielenie ww ulg zabezpieczy ważny interes podatnika lub interes publiczny. Umorzenie podatku jest dopuszczalne pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych j.w. oraz gdy należny podatek nie może być zabezpieczony na nabytych nieruchomościach.

    Na postanowienie nie służy zażalenie.

Podstawa prawna

    Art 17 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000 (Dz.U.Nr 150, poz. 983 ze zmianami), w związku z art.48 i 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami).


informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska
data wytworzenia: 29.08.2003r

Wersja XML