Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

6. OBOWIĄZEK PODATKOWY - Zgłaszanie obowiązku podatkowego i zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku leśnym

 

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Zakres

       Zgłaszanie obowiązku podatkowego i zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego  w podatku leśnym

      

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

       Informacja w sprawie podatku leśnego składana przez osoby fizyczne i deklaracja na podatek leśnym składana przez osoby prawne , sporządzana na formularzu według ustalonego wzoru

Wynik sprawy - sposób załatwienia    

                  Wprowadzenie lub wykreślenie z ewidencji podatników

Uwagi

       Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

       Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

         Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

       Osoby prawne są obowiązane:

       - składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

       - odpowiednio korygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian

       - wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

     Osoby fizyczne są obowiązane:

        - składać organowi podatkowemu informacje o lasach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym,

        - podatek ustalony w drodze decyzji przez organ podatkowy jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiazku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podstawa prawna

        Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 ze zmianą z 17 grudnia2002r. wprowadzoną przez znowelizowaną ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2002 - Dz.U.Nr 216, poz.1826) .
informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska
data wytworzenia: 29.08.2003r
Wersja XML