Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4. OBOWIĄZEK PODATKOWY - Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości i zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego

 

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Zakres

      Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości i zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

      Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzona według ustalonego wzoru przez osoby fizyczne i Deklaracja na podatek od nieruchomości składana przez osoby prawne, jednostki  organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Wynik sprawy - sposób załatwienia

      Wprowadzenie do ewidencji podatników lub wykreślenie z ewidencji podatników

      

Uwagi

       Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają :

       - grunty,

       - budynki lub ich części

       - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

       Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego.

         Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli lub budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia następującego roku , w którym budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

       Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisówustawy.

       Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

       Osoby prawne są obowiązane:

       - składać w terminie do 15 stycznia , organowi podatkowemu , deklaracje na podatek od nieruchomości na  dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

       - korygować deklaracje w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia

       - wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

       Osoby fizaczne są obowiązane składać organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, (wg ustalonego wzoru) , w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

       Dla osób fizycznych wysokość podatku od nieruchomości ustala w drodze decyzji organ podatkowy, który jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

       do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podstawa prawna

       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zmianami)            

 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska
data wytworzenia: 29.08.2003r
Wersja XML