Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10. ULGI - umarzanie należności

 

ULGI

Zakres

                             Umarzanie należności podatkowych

     

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

      1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych podatnik może złożyć w sytuacji kiedy nie dokonał obowiązku zapłaty podatku w wyznaczonym terminie.

      2.  Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do przedstawienia informacji o pomocy udzielonej im w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy,niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy oraz jej formach i przeznaczeniu.

      3. Wniosek musi być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku była niemożliwa ze względu np.na sytuację finansową podatnika, jego ważny interes lub ważny interes publiczny.

     4. Wniosek bez uzasadnienia a także wniosek nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Wynik sprawy - sposób załatwienia

     Decyzja.

Termin - czas trwania sprawy

     - załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Uwagi

    - podstawą umorzenia zaległości podatkowych w całości lub w części , odsetek za zwłokę jest uznanie przez organ podatkowy dowodów przedłożonych przez podatnika wskazujących na to, że umorzenie jest uzasadnione ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

   - od decyzji w kwestii umorzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem tut.organu podatkowego w terminie 14 dni od dniadoręczenia decyzji.

      Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

      Do czasu przekazania przez przedsiębiorcę informacji zawartych w pkt 2 nie wszczyna się postępowania w sprawie udzielenia pomocy.

Podstawa prawna

    Art 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.nr 137, poz.926 z późn. zm).      

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska
data wytworzenia: 29.08.2003r
Wersja XML