Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5. OBOWIĄZEK PODATKOWY - Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku rolnym

 

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Zakres

       Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku rolnym

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

      Informacja w sprawie podatku rolnego składana przez osoby fizyczne oraz deklaracja na podatek rolny  składana przez osoby prawne sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Wynik sprawy - sposób załatwienia

      Wprowadzenie lub wykreślenie z ewidencji podatników      

Uwagi

      Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych , z wyjatkiem gruntówzajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

      Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiazku, a wygasa ostatniego dnia miesiąca,w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiazek.

      Obowiązek składania informacji oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

      Osoby prawne są obowiązane:

      - składać, w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

      - odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,

      - wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiazku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu gminy.

      Osoby fizyczne są obowiązane:

      - składać informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie  14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

      Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podstawa prawna     

      Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.Dz.U.z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami: ostatnia zmiana:  Dz.U.z 2002r. Nr 200, poz.1680).
informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska
data wytworzenia: 29.08.2003r
Wersja XML