Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2. OBOWIĄZEK PODATKOWY - Zgłaszanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 

OBOWIĄZEK PODATKOWY 

 

Zakres

   Zgłaszanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

  

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

    Dowód rejestracyjny pojazdu, lub umowa kupna pojazdu (oryginały do wglądu).

Wynik sprawy - sposób załatwienia

    Wprowadzenie do ewidencji podatników

Termin - czas trwania sprawy

    Wprowadzenie do ewidencji podatników

Uwagi

    Obowiązek podatkowy powstaje:

    - przy nabyciu pojazdu zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym śreodek transportowy został nabyty,

    - przy zakupie pojazdu, po raz  pierwszy rejestrowanego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.

    Właściciel pojazdu zobowiązany jest :

     1. Składać , w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transporto- wych DT-1/A,

     2. Odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,  zmianę miejsca zamieszkania , lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

     3. Uiszczać podatek od środków transportowych -bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w kasie urzędu, placówce pocztowej lub w banku w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku z zastrzeżeniami:

         - jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

            1/ po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego , podatek za ten rok płatny jest  w dwóch równych ratach w terminie:

          - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

          - do dnia 15 września roku podatkowego - II rata.

            2/ po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

       4. Od 1 stycznia 2002r. opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

           1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

           2/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

           3/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

               o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

           4/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

               o dopuszczalnej masie całkowitej zaspołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

           5/ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

           6/ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

           7/ autobusy.

        5. W przypadku gdy organ podatkowy stwierdzi, że nie dokonano wpłaty w ustawowym terminie, nie złożono deklaracji mimo ciążącego obowiązku albo, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji  - organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

            6.   Zobowiązanie z tytułu płatności podatku od środków transportowych przedawnia się z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego , w którym upłynął termin płatności. O zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma zatem prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

Podstawa prawna

     Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm. Dz.U.Nr 200, poz.1683). 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska
data wytworzenia: 29.08.2003r
Wersja XML