Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt budżetu gminy na 2013 r. 

 
                                                                                       Uchwała Nr……./2012
                     Rady Miejskiej w Międzylesiu
            z dnia …. grudnia 2012 r.
   w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013 r.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”,pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art212, art.214, art.215, art.217 ust.1 i 2 pkt 2 i 3 , art. 222, art.235-237, art.239, art.242,art.258 ust.1, art 264. ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)
Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości  20 086 926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1.           Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 684 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
2.           Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2013
zgodnie z załącznikiem nr 3.
                                                                                                                      § 3
1. Nadwyżka  budżetu w wysokości 1 402 360 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek .
2. Rozchody w wysokości 1 402 360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy :
1. ogólną w wysokości   26 000 zł.
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
 50 000 zł.
§ 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6
1.      Ustala się dochody w kwocie 89 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.      Ustala się wydatki w kwocie 6 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
                                                                                         § 7
Ustala się dochody w kwocie 814 258 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki  w kwocie 814 258 zł na realizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
                                                                                                                      § 8
1.      Plan przychodów i kosztów  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu : przychody 3 014 800 zł, koszty  2 984 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.      Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych: dochody 347 400 zł; wydatki 347 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
 
                                                                                                                        § 9
Dotacje udzielone z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 :
1.   Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:
       1) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w
       kwocie 219 591 zł,
2)      z tytułu dopłaty do gospodarowania zasobami niemieszkalnymi - świetlice w
kwocie 10 256 zł,
      3)  z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków w kwocie 120 000 zł,
      4) z tytułu dopłaty do usuwania nieczystości stałych w kwocie  45 900 zł,
      5) z tytułu dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie  6 500 zł.
2.   Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 
      683 251 zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 150 500 zł.
                                                                                                                   § 10
Wydatkiw ramach funduszu sołeckiego w wysokości 221 344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
                     § 11
Ustala się dochody w kwocie 35 787 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 56 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10
                                                                                                               § 12
Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  do wysokości    300 000 zł;
§ 13
Upoważnia się  Burmistrza  do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  300 000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie rzeczowym zadań i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych ,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń ze stosunku pracy, w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
 
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                                                                                                                                      Burmistrz Tomasz Korczak

 

XLSzał. nr 1 - dochody - projekt na 2013 r..xls

XLSzał. nr 2 - wydatki - projekt na 2013 r..xls

XLSzał. nr 3-10 projekt budżetu na 2013 r..xls

 DOCUzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013rok.doc

Podmiot udostępniający: Główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 23-11-2012

 


DOCUzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013rok.doc


XLSzał. nr 1 - dochody - projekt na 2013 r..xls

XLSzał. nr 2 - wydatki - projekt na 2013 r..xls

XLSzał. nr 3-10 projekt budżetu na 2013 r..xls

DOCUzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013rok.doc

DOCUzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013rok.doc

Wersja XML