Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2012 r.

Strona archiwalna

 

 

 

Międzylesie, dnia 27.03.2013  r.
 
 
Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
 
 
 
I. Przysługujące gminie prawa własności.
 
1. Powierzchnia ogólna gruntów komunalnych………………..…….. ..2.100 ha 
w tym: powierzchnia gruntów leśnych………………………………….….    247 ha
( zał.: zestawienie gruntów gminnych na podstawie ewidencji gminnej
 wg stanu na dzień 31.12.2012 r.)
 
3. Nieruchomości budynkowe stanowiące własność lub współwłasność gminy:
a)    budynek administracyjny oraz baza gospodarcza Zakładu Gospodarki Komunalnej
      i Mieszkaniowej w Międzylesiu
b)    budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy
c)     budynki Ochotniczej Straży Pożarnej ( 7)
d)    budynki oświatowe (5):
     - Zespół Szkół w Międzylesiu (1),  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie (3),  Samorządowe Przedszkole w   Międzylesiu (1)
e)     Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Międzylesiu i w  Domaszkowie
f)   Biblioteka Publiczna w Międzylesiu
f)      budynki na stadionie sportowym w Międzylesiu (2)
g)    budynki pełniące funkcję wyłącznie świetlic wiejskich (6)
h)    budynki mieszkalne, mieszkalno- gospodarcze będące współwłasnością (66)
i)      budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe (15)
j)      budynki mieszkalne wraz ze świetlicami ( 12)
k)    inne: Domy Tkaczy (2) budynek hydroforni, bud. studni,  oczyszczalnia ścieków, ”Zielona Szkoła”, Muzeum Różańskie.
l)      pozostałe ( min. gospodarcze) ( 49)
 
 
II. Wartości nieruchomości (w zł.)
 
1. nieruchomości gruntowe ……………………………………………………… 40.503.557,17                                                                                                                                                         
2. drzewostan …………………………………………………………………………1.924.940,91                                        
3. budynki:                                                                                        
-          mieszkalne, mieszk.- gospodarcze ……………………………………3.410.995,97
-          bud. użytkowe …………………………………………………………...8.542.925,93
-          bud. straży pożarnych………………………………………………… .. .262.797,49
-          szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli…………..…………. .3.517.850,15
-          świetlice wiejskie, domy kultury ……………………… ……………   .1.337,122,78
-          biblioteka …………………………………………………………………   .497.517,33
-          pozostałe……………………………………………………………………  457.896,15
       
4.     Infrastruktura ( min. oświetlenie, chodniki, wiaty, drogi,
      mosty, przepusty)..................................................................................................28.034.488,43                                                                                     5. Środki transportu …………………………………………………………………..     858.278,41                                              6. Urządzenia ( m. innymi piece c.o, gazowe, komputery)………………..………   .642.471,92
 
 
 
 
III.   Wierzytelności gminy (w zł.)
 
1.     Należne gminie należności  z tytułu :
a)    sprzedanych lokali, budynków. ………………………………………………107.706,00                                       
b)    gruntów……………………………………………………………………………36.973,00
c)     przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
      w prawo własności………………………………………........................ .....1.688,88                          
 
2.     zaciągnięte przez gminę pożyczki i kredyty ( w zł.) na:
a)       Remont i modernizacja basenu kąpielowego w Międzylesie………   7.532.110,00
b)       Budowa wodociągu: Goworów-Michałowice-Gajnik…………………    ..520.890,00
c)       Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu……………………  .303.067,00
d)      Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań………………. 1. 650.000,00
                                                                                                                   
 
                               
IV. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 

 
 
Pow. w ha
1.
grunty rolne będące przedmiotem dzierżawy                                              
1.208
2.
Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste
 
 
na rzecz osób fizycznych i prawnych                                                                        
10,0
3.
Grunty oddane w użytkowanie
2,0
4.
grunty oddane nieodpłatnie w użyczenie stowarzyszeniom: min. kluby sportowe, OSP
11,20
5.
grunty zarządzane nieodpłatnie  przez jednostki oświatowe i gminne instytucje kultury
4,0
6.
grunty zarządzane nieodpłatnie  przez Rady Sołeckie
8,50
7.
grunty zarządzane nieodpłatnie przez gminną jednostkę - ZGKiM
28,0
8.
Grunty nieodpłatnie zarządzane przez parafie
2,60

 
 
V. Dochody uzyskane z tyt. wykonywania prawa własności (w zł.)……….467.813,82
w tym:
1.     sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków  jednorodzinnych…....161.151,29
2.     sprzedaż gruntów……………………………………………………………………..143.045,05
3.     oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ………………………………………..28.206,87
4.     dzierżawa gruntów ……….……...………………….…………............................94.889,76
5.     dzierżawa/najem budynków ………………………….……………………………...26.529,98
6.     przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
     w prawo własności……………………………………….………………………… ...13.990,87
 
 
VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego (grunty)
1. Zbycie gruntów – powierzchnia ogółem …………………………………….……..15,02  ha
w tym w szczególności:
a/ zbycie działek: działki rolne (5)……………………………………………………   …11,84 ha
b) na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (3),  darowizna
      na rzecz  Skarbu Państwa (3), sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa (1)…........ ..0,34 ha
b/ zwroty działek rolnych będących w dożywotnim użytkowaniu (1)…………….........0,30 ha
c/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  ( 1 )…….....0,10 ha
d) sprzedaż gruntów pod zbywanymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi …..........0,12 ha
f) sprzedaż w wyniku zamiany gruntów (2)…………………………………………….....0,05.ha
g) sprzedaż gruntu pod budynkiem mieszkalno-gospodarczym………………… …....2,27 ha
 
2. Nabycie nieruchomości gruntowych – ogółem …………………….…………..1,04  ha
w tym: nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP – 9.027 m2
- w drodze zamiany od osoby fizycznej – 1.347 m2.
 
3. Sprzedaż:
3.1. nieruchomości lokalowe  (ilość):
a) lokale mieszkalne……………………………………………………………....9
b) lokale użytkowe…………………………………………………………………2
c) budynki mieszkalno-gospodarcze…………………………………………….1
 
 
 
 
informację ę sporządziła:
Wiesława Szyrszeń
Agata Ziental
 
 

 
Podmiot udostępniający: FN, ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental, Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 31.03.2013 r.
Wersja XML