Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2011 r.

Strona archiwalna

 

Międzylesie, dnia  28 marca 2012 r.
 
 
Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
 
 
 
I. Przysługujące gminie prawa własności.
 
1. Powierzchnia ogólna gruntów komunalnych………………..…….. ..2.123 ha 
w tym: powierzchnia gruntów leśnych………………………………….….244 ha
( zał.: zestawienie gruntów gminnych na podstawie ewidencji gminnej
 wg stanu na dzień 31.12.2011 r.)
 
3. Nieruchomości budynkowe stanowiące własność lub współwłasność gminy:
a)    budynek administracyjny oraz baza gospodarcza Zakładu Gospodarki Komunalnej
      i Mieszkaniowej w Międzylesiu
b)    budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy
c)     budynki Ochotniczej Straży Pożarnej ( 11)
d)    budynki oświatowe (7):
     - Zespół Szkół w Międzylesiu (1), Samorządowa Szkoła Podstawowa w Goworowie
     (1), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie (3),  Samorządowa Szkoła
     Podstawowa w Długopolu Górnym (2), Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu (1)
e)     Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Międzylesiu i w  Domaszkowie
f)   Biblioteka Publiczna w Międzylesiu
f)      budynki na stadionie sportowym w Międzylesiu (2)
g)    budynki pełniące funkcję wyłącznie świetlic wiejskich (6)
h)    budynki mieszkalne, mieszkalno- gospodarcze będące współwłasnością (69)
i)      budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe (16)
j)      budynki mieszkalne wraz ze świetlicami ( 12)
k)    inne: Domy Tkaczy (2) budynek hydroforni, bud. studni,  oczyszczalnia ścieków, ”Zielona Szkoła”, Muzeum Różańskie.
l)      pozostałe ( m.in.godspodarcze) ( 49)
 
 
II. Wartości nieruchomości (w zł.)
 
1. nieruchomości gruntowe   40.344.773,94                                                                                                                                                               
2. drzewostan …………………  1.957.985,80                                              
3. budynki:                                                                                        
-          mieszkalne, mieszk.- gospodarcze …………………3.756.681,42
-          bud. użytkowe ………………………………………….7.873.234,52
-          bud. straży pożarnych…………………………………. .263.797,49
-          szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli… .3.985.647,83
-          świetlice wiejskie, domy kultury …………………….1.265.891,19
-          biblioteka …………………………………………………   .497.517,33
-          pozostałe…………………………………………………… 247.566,92
       
4.     Infrastruktura ( m.in.oświetlenie, chodniki, wiaty,   drogi, mosty, przepusty) - 27.545.918,43
5. Środki transportu - 858.278,41
6. Urządzenia ( m. innymi piece c.o, gazowe, komputery) - 639.908,92
 
 
 
III.   Wierzytelności gminy (w zł.)
 
1.     Należne gminie należności  z tytułu :
a)    sprzedanych lokali, budynków. …………………………111.568,00                                       
b)    gruntów………………………………………………………  ..10.230,00
c)     przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
      w prawo własności………………………………………..........3.377,76                           
 
2.     zaciągnięte przez gminę pożyczki i kredyty ( w zł.) na:
a)       Remont i modernizacja basenu kąpielowego w Międzylesie…………8.638.107,00 zł
b)       Budowa wodociągu: Goworów-Gajnik-Michałowice……………………576.990,00 zł
c)       Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu……………………...545.427,00 zł
d)      Deficyt budżetu…………………………………………………………………...559.500,00 zł
                                                                                                                    
                                                                                                                       Razem   10.320.024,00 zł
 
                                
IV. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 
 
 
Pow. w ha
1.
grunty rolne będące przedmiotem dzierżawy                                             
1.220
2.
Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste
 
 
na rzecz osób fizycznych i prawnych                                                                         
11,0
3.
Grunty oddane w użytkowanie
2,0
4.
grunty oddane nieodpłatnie w użyczenie stowarzyszeniom: min. kluby sportowe, OSP
11,20
5.
grunty zarządzane nieodpłatnie  przez jednostki oświatowe i gminne instytucje kultury
5,60
6.
grunty zarządzane nieodpłatnie  przez Rady Sołeckie
8,50
7.
grunty zarządzane nieodpłatnie przez gminną jednostkę - ZGKiM
28,0
8.
Grunty nieodpłatnie zarządzane przez parafie
2,60
 
 
V. Dochody uzyskane z tyt. wykonywania prawa własności (w zł.)……………..462.802,16
w tym:
1.     sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków  jednorodzinnych…........264.264,00
2.     sprzedaż gruntów……………………………………………………………………….............77.608,90
3.     oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ………………………………………...........22.019,81
4.     dzierżawa gruntów ……….……...………………….…………................................................63.879,73
5.     dzierżawa/najem budynków ………………………….…………………………….............19.867,56
6.     przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
     w prawo własności……………………………………….……………………………..............15.162,16
 
 
VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego (grunty)
1. Zbycie gruntów – powierzchnia ogółem …………………………………….…..ok.  2, 88 ha
w tym w szczególności:
a/ zbycie działek: pod zabudowę mieszkaniową (1), działki rolne (1),
      na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (1),  darowizna
      na rzecz  Skarbu Państwa (6), ………..........................................................................0,5625 ha
b/ zwroty działek rolnych będących w dożywotnim użytkowaniu
       oraz działek siedliskowych ( 5 )…………………………………………………..…1,4100 ha
 
c/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
     ( 9 ) na ogólną powierzchnię…………………………………………………….……0,5044 ha
d) sprzedaż gruntów pod zbywanymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi..0,3840 ha.
 
 
2. Nabycie nieruchomości gruntowych – ogółem …………………….………….0,3300 ha
( w tym: w drodze komunalizacji mienia ( 3 )…………………….……………….......0,3100 ha
   w wyniku zamiany gruntów (1)…………………………………………………….....0,0200 ha
 
3. Sprzedaż:
3.1. nieruchomości lokalowe  (ilość):
a) lokale mieszkalne………………………………………………………………..8
b) lokale użytkowe……………………………………………………………….…2
 
 3.2. nieruchomości gruntowe (ilość)
a) działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe…………………….....................1
b) działki przeznaczone na poprawę zagospodarowania nieruchomości   przyległej…1
c) działki rolne ………………………………………………………………………...........................1
d) darowizny…………………………………………………………………………...........................6
 
 
 
infomację sporządziła:
Wiesława Szyrszeń
Agata Ziental
 
  

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: W.Szyrszen, A.Ziental
Data wytworzenia: 2012-03-30

 

Wersja XML