Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Domaszkowie

Samorządowe Przedszkole w Domaszkowie

57-522 Domaszków ul. Kolejowa

Dyrektor Małgorzata Strzelczyk
działająca na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Międzylesia
z dnia 11 grudnia 2002 r.

PEŁNOMOCNICTWO
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Upoważniam
Panią Małgorzatę Strzelczyk
Dyrektora Samorządowego Przedszkola
w Domaszkowie

Do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie majątku komunalnego pozostającego we władaniu Przedszkola
W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do :
1. Kierowania Przedszkolem, w tym w zakresie prowadzenia polityki kadrowej w granicach zatwierdzonego projektu organizacji.
2. Prowadzenia bieżących spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Przedszkola , utrzymywania go w stanie nie pogorszonym, wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem i w granicach zadań statutowych Przedszkola.
3. Podejmowania decyzji w sprawach remontów bieżących i ich nadzór.
4. Zawierania umów cywilno- prawnych z zastrzeżeniem uzyskania kontrasygnaty Głównego Księgowego Przedszkola.
5. Występowania w charakterze zamawiającego w zakresie zamówień publicznych.
Wykonywanie czynności wym. w pkt 1-5 odbywa się w ramach środków
zatwierdzonego planu finansowego Przedszkola.
6. Zawarcie umów najmu pomieszczeń Przedszkola wymaga uprzedniego uzgodnienia z Burmistrzem.
Pełnomocnictwa udziela się na czas nieoznaczony, jest ono związane z zajmowanym stanowiskiem Dyrektora i może być odwołane lub zmienione.
Międzylesie dnia 11 grudnia 2002 r. Burmistrz Międzylesia
Tomasz Korczak


Przedszkole w obecnej formie organizacyjnej zakładu budżetowego funkcjonuje
od 1 stycznia 2001r.

podstawa działania : Uchwała Nr XX/64/2000 Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie przekształcenia
jednostki budżetowej Samorządowe Przedszkole w Domaszkowie, w
zakład budżetowy i utraty mocy obowiązującej uchwały o utworzeniu
środka specjalnego w tej jednostce.

BUDŻET PRZEDSZKOLA na 2003 r. – 290.000 zł
opr. dnia 23 06.2003 r. Bogusława Trubiłowicz Sekretarz MiG
Wersja XML