Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu

57-530 Międzylesie ul. B. Chrobrego 2

Dyrektor Antonina Leśniak Osadkowska

działająca na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Międzylesia

z dnia 11 grudnia 2002 r.

PEŁNOMOCNICTWO


Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Upoważniam

Panią Antoninę Leśniak Osadkowską

Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu


Do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie majątku komunalnego pozostającego we władaniu Szkoły
W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do :
1. Kierowania Szkołą, w tym w zakresie prowadzenia polityki kadrowej w granicach zatwierdzonego projektu organizacji.
2. Prowadzenia bieżących spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Szkoły, utrzymywania go w stanie nie pogorszonym, wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem i w granicach zadań statutowych Szkoły.
3. Podejmowania decyzji w sprawach remontów bieżących i ich nadzór.
4. Zawierania umów cywilno- prawnych z zastrzeżeniem uzyskania kontrasygnaty Głównego Księgowego Szkoły.
5. Występowania w charakterze zamawiającego w zakresie zamówień publicznych.
Wykonywanie czynności wym. w pkt 1-5 odbywa się w ramach środków
zatwierdzonego planu finansowego Szkoły.
6. Zawarcie umów najmu pomieszczeń Szkolnych wymaga uprzedniego uzgodnienia z Burmistrzem.
Pełnomocnictwa udziela się na czas nieoznaczony, jest ono związane z zajmowanym stanowiskiem Dyrektora i może być odwołane lub zmienione.
Międzylesie dnia 11 grudnia 2002 r. Burmistrz Międzylesia
Tomasz Korczak


Szkoła Samorządowa funkcjonuje od 1 stycznia 1996 r.
podstawa działania : Uchwała Nr III/3/98 Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie powołania samorządowych Szkół
Podstawowych na terenie Gminy Międzylesie i określenia zasad ich
funkcjonowania.
zm. Uchwała Nr VIII/56/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 3 czerwca 2003 r.

BUDŻET SZKOŁY NA 2003 R. – 1.116.854 zł.

opr. dnia 23 06.2003 r. Bogusława Trubiłowicz Sekretarz MiG
Wersja XML