Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REGULAMIN SZKOŁY


REGULAMIN SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMASZKOWIE

 

 

 1. Szkoła otwarta jest dla uczniów od godz. 7.00 do 16.00.
 2. Uczniowie przebywają na terenie szkoły wyłącznie pod opieką nauczycieli i wychowawców.
 3. Lekcje rozpoczynają się o 8.05 i każda trwa 45 minut.
 4. Przerwy między lekcjami trwają:

I przerwa – 5 minut,

II przerwa – 5 minut,

III przerwa - 10 minut,

IV przerwa- 5 minut

V przerwa – 10 minut,

VI przerwa – 5 minut.

·        Uczniowie będący pod opieką świetlicy, przechodzą na świetlicę do budynku przedszkola.

·        W klasach I – III lekcje religii odbywają się w salce katechetycznej, co zostało uzgodnione z rodzicami.

 1. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem.
 2. Szkołą kieruje dyrektor.
 3. Sekretariat jest czynny codziennie od godziny 7.30 do 15.30.
 4. W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski.
 5. Przy szkole działa Rada Rodziców.
 6. Świetlica szkolna czynna jest od godziny 8.00 do 15.00 ( zasady pobytu i korzystania określa wewnętrzny regulamin).
 7. Odwozy uczniów dojeżdżających odbywają się zgodnie z podanym harmonogramem pod nadzorem pracowników świetlicy.
 8. Biblioteka szkolna czynna jest w zależności od ilości przyznanych godzin według projektu organizacyjnego.
 9. Pedagog szkolny udziela porad i pomocy w określonych godzinach pracy.
 10. Nad zdrowiem uczniów czuwa pielęgniarka szkolna, dokonuje przeglądów okresowych, prowadzi odpowiednią dokumentację.
 11. Uczniowie, nauczyciele i osoby z zewnątrz korzystające z sali gimnastycznej, klas i pracowni mają obowiązek poszanowania sprzętu i wszelkich urządzeń tam znajdujących się.
 12. Uszkodzenia urządzeń, sprzętu, sprawy techniczno-gospodarcze należy zgłaszać konserwatorowi. Koszt lub naprawy zniszczonego mienia i sprzętu ponosi osoba odpowiedzialna za szkodę.
 13. Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów będących w posiadaniu Samorządowej    Szkoły Podstawowej w Domaszkowie jest dostępny  w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.oo  do  15.oo.

 
informację wytworzył(a): Dyrektor
za treść odpowiada: Dyrektor
data wytworzenia: 21.01.2005
Wersja XML