Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ś W I A D C Z E N I A      R O D Z I N N E

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz 992 z późn. zmianami),
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. nr 105, poz. 881 z późn. zmianami),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. nr 129, poz. 1058 ),

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy 2010/2011
(od 01.11.2010 do 31.10.2011 r.)

 

Osoby zamieszkałe na terenie gminy Międzylesie, ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 (od 01-11-2010 do 31-10-2011) moga pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu przy ul.Sobieskiego 4 w pokojuna I piętrze w godzinach od 7.15 do 15.15, a we wtorki od 8.00 do 16.00.

Zasady przyznawania swiadczeń rodzinnych nie uległy zmianie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8126 638

 

Obwieszczenie prezesa GUS z dnia 23 września 2010r.
 Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego wyniósł w 2009r. - 1908zł. z tego wynika że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wyniósł
159 zł.

Zasiłek rodzinny
Drukuj

 

Przysługuje jeżeli dochód rodziny za rok 2009 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł (583 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się:

 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty),

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 1. pozostaje w związku małżeńskim,
 2. zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie( np. w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym itd.) i instytucja ta zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 3. zostało umieszczone w rodzinnie zastępczej;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest upoważniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

 1. rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 2. ojciec jest nieznany,
 3. powództwo o alimenty zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2009 roku wynosi :

 1. na dziecko do 5 lat - 68 zł miesięcznie
 2. na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 91 zł miesięcznie,
 3. na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 98 zł miesięcznie.

 

 

Podstawą do otrzymania dodatków do zasiłku rodzinnego jest zakwalifikowanie się do zasiłku rodzinnego.  

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia sie dziecka


Drukuj

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Wysokość dodatku 1000 zł na każde dziecko - jednorazowo.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Drukuj

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Przez okres:

 1. 24 miesięcy,
 2. 36 miesięcy- gdy urodzą się bliźnięta, trojaczki itd.,
 3. 72 miesięcy przy dziecku niepełnosprawnym (orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie

Nie przysługuje, gdy:

 1. bezpośrednio przed urlopem wychowawczym rodzic pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,
 2. podjął kub kontynułuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta z całodobowej opieki, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego przebywającego w żłobku albo w przedszkolu ze względów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
 5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

 

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio i dodatkowo :

 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
 4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

   

  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka


  Drukuj Email

   

  Przysługuje:

  1. Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka, ponieważ:
   • drugi rodzic nie żyje;
   • ojciec dziecka jest nieznany;
   • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  2. Osobie uczącej się, gdy:
   • oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,
   • ojciec jest nieznany.

  Wysokość dodatku:

  • 170 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej niż 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
  • 250 zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci.

   

  Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio i dodatkowo :

  1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
  2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Drukuj

 

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu jeśli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci.

Dodatek przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci o ile uprawnione są do zasiłku rodzinnego.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego


Drukuj

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z dzieckiem niepełnosprawnym:

Wysokość dodatku:

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego


Drukuj

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

 1. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne ("zerówka"),
 2. Uwaga!
  Wniosek o wypłate dodadtku składa sie do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczeto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

  Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. .

  Wysokość 100 zł jednorazowo.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Drukuj

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także
osobie uczącej się

             Wysokość dodatku - 50 zł miesięcznie

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio i dodatkowo :

 1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
 2. zaświadczenie szkoły;
 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny
Drukuj

 

Przysługuje : niezależnie od wysokości dochodów

! Wysokość zasiłku - 153 zł

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
 5. akt urodzenia dziecka ( przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyny dla dziecka )

 

Świadczenie pielęgnacyjne


Drukuj

 

Przysługuje matce lub ojcu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka ( nie przysługuje opiekunowi prawnemu ) oraz innej osobie, jeżeli ciąży na niej obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny legitymującym się :

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby wymagającej opieki.
 3. akt urodzenia dziecka

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka


Drukuj

 

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu niezależnie od dochodu rodziny.

Wniosek o wypłatę:

 1. matka lub ojciec dziecka składa w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka
 2. opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka składa w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wysokość zapomogi - 1000 zł na jedno dziecko

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 2. uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzajace tozsamość osoby ubiegajacej sie (obojga rodziców) i odpowiednio : dokument stwierdzający przysposobienie dziecka albo ustalenie opieki prawnej (wyrok, orzeczenie, zaświadczenie sądu rodzinnego)  
 3. zaświadczenie lekarza lub położnej potwierdzające co najmniej jedno badnie kobiety w okresie ciąży.

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Nowelizacja dotyczy art. 9 ust. 7 i 8 oraz art. 15b ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od 31.03.2010 r. pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oznacza to, że również opieka medyczna w trakcie ciąży, o której mowa w ww. ustawie, może być udzielona nie tylko przez lekarza ginekologa, ale również przez położną.

Na mocy przepisu przejściowego – art. 3 ww. ustawy zmieniającej, do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. Nie przewiduje się wprowadzenia wzoru ww. zaświadczenia, co oznacza że wybór jego formy zależy od wystawiającego.

W okresie obowiązywania przepisów przejściowych nadal znajdują zastosowanie następujące zasady – zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Ministerstwo Zdrowia:

1. Uznaje się, że przedstawienie przez zainteresowaną przedmiotowej dokumentacji medycznej, w wiarygodnym tłumaczeniu na język polski – lekarzowi w kraju, upoważnia tego lekarza do wydania zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2. Każdy lekarz, do którego zgłosi się kobieta w ciąży bez względu na specjalizację,
który na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzającej pozostawanie kobiety
w ciąży pod opieką lekarską (może to być m.in. karta przebiegu ciąży, dokumentacja medyczna znajdująca się w placówce opieki zdrowotnej, w której zarejestrowana jest kobieta, bądź dokumentacja medyczna przedstawiona przez ciężarną, która przebywała w innej części kraju lub za granicą) może potwierdzić wykonanie badań przez lekarza ginekologa.
3. Opieka medyczna może być sprawowana zarówno przez lekarzy wykonujących zawód w zakładach opieki zdrowotnej, w ramach grupowej praktyki lekarskiej, jak
i indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, niezależnie od tego, kto finansuje wykonanie świadczenia zdrowotnego. 

Na podstawie art. 9 ust. 9 i art. 15b ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wymóg udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. Opiekun faktyczny dziecka to w rozumieniu ww. ustawy osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. Analogicznie, wymóg dotyczący dołączenia do wniosku odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną nie ma zastosowania również w odniesieniu do rodziców, którzy ostatecznie przysposobili dziecko.


PDFustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.pdf

PDFustawa z dnia 29 stycznia 2004r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.pdf

DOCRozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.doc


PDFustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.pdf

PDFustawa z dnia 29 stycznia 2004r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.pdf

DOCRozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.doc

Wersja XML