Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi Opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE


· Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
· Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
· Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna, zalecana przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
· Poza usługami opiekuńczymi świadczona jest pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
· Świadczone są również specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
· Gmina przyznając pomoc w w/w formie ustala ich zakres i miejsce świadczenia.
· Za świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponosi się odpłatność, która jest ustalana przez gminę. Natomiast za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ponosi się odpłatność ustaloną zgodnie z rozporządzeniem.
· Świadczenia w formie usług opiekuńczych udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, który składa się do pracownika socjalnego ośrodka pomocy.

opr.Agnieszka Łąk 30.06.2003
Wersja XML