Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIA?


Ustawa o pomocy społecznej uzależnia przyznanie prawa do świadczenia z pomocy społecznej od spełnienia warunku zawartego w art.8 ust.1, a mianowicie prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",

 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",

 

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"

 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Zgodnie z art.8 ust.9 przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.

 

Jednocześnie w rodzinie musi wystąpić jedna z okoliczności wymienionych w art.
7., ponieważ  pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

JAK STARAĆ SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ?· Należy zgłosić się od Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, ul.Sobieskiego 4. Dołączyć podanie wyjaśniające problem. Zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą osoby ubiegajacej się i pomoc. Pomoc może być także udzielana z urzędu.
· Pracownik socjalny po rozmowie z Tobą ma obowiązek poinformować Cię o wszelkich możliwych formach pomocy. Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy, pracownik socjalny umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Poinformuje Cię on również jakie dokumenty dodatkowe musisz złożyć, aby dokumentacja była kompletna. Przeprowadzony wywiad środowiskowy i komplet dokumentów jest przekazywany do kwalifikacji przez Kierownika Ośrodka, który wydaje decyzje przyznającą lub odmowną.
Należy jednak nadmienić, iż potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE ?
1. Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiągniętych dochodach netto za ostatni miesiąc.
2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem (musi być podana wysokość zasiłku za ostatni miesiąc) lub bez prawa do zasiłku, jak również do osób z prawem do świadczeń przedemerytalnych.
3. Osoba niepełnosprawna - odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
· orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
· orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
· orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.

5. Zaświadczenie o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych (nakaz płatniczy podatku rolnego).

6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

7. Wszelkie inne zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów

 

Dochody muszą być potwierdzone (zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty albo emerytury).

Nie wystarczy samo oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pomoc.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.CO BĘDZIE USTALAŁ PRACOWNIK SOCJALNY PRZEPROWADZAJĄC WYWIAD ŚRODOWISKOWY?·
- sytuację rodzinną - ilość osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, a także dane dotyczące najbliższej rodziny oddzielnie zamieszkałej (rodzice, dorosłe dzieci)
· sytuację zawodową - pozycja na rynku pracy, fakt zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), miejsce zatrudnienia
· sytuację materialną - należy wskazać wszystkie źródła dochodu, takie jak np: wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe ZUS, KRUS, zasiłki chorobowe, zasiłki rodzinne, i pielęgnacyjne, alimenty, zasiłki z PUP, dodatek mieszkaniowy. Ustalając dochód rodzinny wymagane jest zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. wniosek został złożony w miesiącu lutym pracownik socjalny będzie wymagał zaświadczenia o dochodzie otrzymanym w miesiącu styczniu) - nie dotyczy sytuacji, kiedy któryś z członków rodziny traci jakiekolwiek źródło dochodu, wówczas wymagane jest ustalenie dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek.
· sytuację mieszkaniową - wskazać należy osoby wspólnie zamieszkujące, ilość pokoi, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, ustalany jest sposób ogrzewania mieszkania, opłaty mieszkaniowe, okazać decyzję o dodatku mieszkaniowym - o ile jest przyznany
· sytuację zdrowotną - należy poinformować pracownika socjalnego o niezdolności do pracy, okazać orzeczenie stwierdzające niezdolność do podjęcia pracy lub ustalony stopień niepełnosprawności. Wskazać osoby uzależnione od: alkoholu, narkotyków, leków, środków odurzających


WAŻNE:
Pracownik socjalny sporządzający wywiad środowiskowy może zażądać innych dodatkowych dokumentów, jeżeli uzna to za niezbędne.
Przeprowadzony wywiad środowiskowy wraz z kompletem dokumentów pozwala na podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.

Wersja XML