Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSO

 

ZNOWELIZOWANY   SYSTEM  WEWNĄTRZSZKOLNEGO

OCENIANIA  OBOWIĄZUJĄCY

W

SAMORZĄDOWYM  GIMNAZJUM  NR 2  W  DOMASZKOWIE

 

 

I     PODSTAWY  PRAWNE

      

 

System wewnątrzszkolnego oceniania opracowany został na podstawie Rozporządzenia MEN

05.05.2001 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w gimnazjach ze zmianami.

 

 

II   POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 

1.   Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez            

      nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu  przez uczniów wiadomości i umiejętności

      w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz na  

      formułowaniu  oceny.

 

2.   Rolą oceniania wewnątrzszkolnego  jest :

      a) Informacja o stopniu opanowaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia - dla ucznia,  

          nauczyciela i rodzica (prawnego opiekuna).

      b) Motywacja ucznia, rodzica, nauczyciela, wspieranie rozwoju ucznia.

      c) Sprawdzenie skuteczności metod i form pracy nauczyciela oraz ich doskonalenie.

      d) Kształtowanie przekonania ucznia o własnych możliwościach i postępach, budowanie

          obrazu  samego siebie i poczucia własnej wartości.

      e) przygotowanie do nieustającego w życiu procesu oceniania.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)  

     informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4.   Oceniane będą  indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach 

      dydaktycznych:

      a) Umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się.

      b) Systematyczność pracy ucznia.

      c) Samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany.

      d) Zaangażowanie i kreatywność ucznia.

      e) Umiejętność prezentowania wiedzy.

      f)  Umiejętność współpracy w grupie.

 

5.   Zakresy oceniania w gimnazjum:

      - prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu

        (lub dużą część działu),

      - dyktanda (pisane z pamięci, ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście,

      - testy różnego typu,

      - kartkówki z trzech ostatnich tematów,

      - prace domowe (ćwiczenia, notatki, własna twórczość, wypracowania literackie),

      - zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,

      - sprawdziany,

     - wypowiedzi ustne,

     - prace w zespole,

     - aktywność na lekcji, (wchodzenie w role - drama),

     - testy sprawnościowe,

     - prace techniczne i plastyczne,

     - działalność muzyczna,

     - zeszyt przedmiotowy, zeszyt  ćwiczeń,

     - zachowanie.

 

6.  Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala ją i podaje każdy z nauczycieli.

 

7.  Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na

     pytanie nauczyciela.

     W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

     - znajomość zagadnienia,

     - samodzielność wypowiedzi,

     - kultura języka,

     - precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

 

8.  Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.

     Ocenie podlegają umiejętności:

     - planowanie i organizacja pracy grupowej,

     - komunikacja w grupie,

     - zaangażowanie,

     - rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

     - sposób prezentacji efektów pracy.

                                                         

 

9.  Nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego(do końca września) informuje uczniów 

i rodziców o:

     wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy przez zapisanie przez ucznia 

     w zeszycie przedmiotowym informacji:

     Oceniane będą prace pisemne ( domowe, klasowe) sprawdziany, ćwiczenia, referaty,   

     projekty, gotowość do zajęć, wypowiedzi ustne, a ponadto............... (treść zależna od

     specyfiki  przedmiotu).

     Rodzice są zobowiązani zapoznać się z tą informacją i potwierdzić to podpisem.

10. Każdy nauczyciel ma prawo posiadać zeszyt w którym zapisuje uwagi odnośnie ucznia (przygotowania lub nieprzygotowania) aktywności na zajęciach, brak zeszytu, podręcznika lub zadania   

11. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów opracowane przez nauczycieli stanową przedmiotowy system oceniania (PSO), który wchodzi w WSO.

12. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

13. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

14.  Każdy nauczyciel ma prawo posiadać zeszyt, w którym zapisuje uwagi odnośnie ucznia:

przygotowania lub nie przygotowania do zajęć lekcyjnych, aktywności na zajęciach, braku zeszytu, podręcznika lub zadania.

15.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych, indywidualizować wymagania edukacyjne ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu określonym wymaganiom edukacyjnym.

16.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć

17.  Z zajęć wychowania fizycznego uczeń może być zwolniony na podstawie zwolnienia  lekarskiego po akceptacji dyrektora szkoły na czas określony przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

18.  1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

19.  Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu

     semestru. W przypadku zwolnienia z nauki  języka obcego w dokumentacji  przebiegu

     nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

 

 

III   ZASADY KLASYFIKOWANIA

 

 

1.  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

     I semestr trwa od 01.09. do 25  stycznia,

    II semestr trwa od 26.01 do daty wyznaczonej terminarzem MEN i S

2  1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 8.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 5.

3. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

4.  Na miesiąc przed semestralnym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować wychowawcę klasy o ocenach niedostatecznych - wpisując ndst ołówkiem do dziennika lekcyjnego. Rodziców (prawnych opiekunów)  powiadamia wychowawca klasy ustnie, z uzyskaniem potwierdzenia na piśmie (dziennik lekcyjny - kontakty z rodzicami) (prawnymi opiekunami) a w przypadku braku możliwości osobistego kontaktu, powiadamia w/w osoby  na piśmie wysłanym na adres domowy.

5.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej ) stwierdzono że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę  uzupełnienia braków.

6.  Na tydzień przed semestralnym i końcoworocznym posiedzeniem rady pedagogicznej

nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do wystawienia ocen i poinformowania o nich uczniów.

 

7.  Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się pod koniec stycznia każdego roku szkolnego.

     Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala rada pedagogiczna na

     posiedzeniu w sierpniu.

 

8.  Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej należy uwzględnić osiągnięcia i

     umiejętności uczenia z poprzedniego semestru.

9. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne o którym mowa w odrębnych przepisach.

10.  Ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub końcoworoczna może być podwyższona

     w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną.

11.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nie obecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

12.  Ustalona przez nauczyciela  niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być

     zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

13.  Przedmiot oceny:

     a) przyrost wiedzy i umiejętności według kryteriów przedmiotowych;

     b) wykorzystanie własnych możliwości z uwzględnieniem wyników  psychofizycznych

         środowiskowych, rodzinnych;

     c) aktywność podczas zajęć szkolnych;

     d) zachowanie.

 

14  Uczeń ma możliwość poprawić ocenę niedostateczną bieżącą z odpowiedzi ustnej i sprawdzianów pisemnych w czasie dwóch tygodni od jej otrzymania.

 

15 Nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma obowiązek:

     - poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym pytań sprawdzających;

      - z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin w dzienniku klasowym;

      - przestrzegać ustaleń terminów swoich koleżanek i kolegów.

16.   Sprawdziany są obowiązkowe. W razie nie obecności ucznia z przyczyn losowych na sprawdzianie uczeń ma obowiązek zaliczyć go w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły. W przypadku nie zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli nie obecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości poprawy.

17. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe lub testy całogodzinne przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana terminu pracy klasowej lub testu może się odbyć na życzenie uczniów i za zgoda nauczyciela z zastrzeżeniem, że wcześniejsze ustalenia przy ustaleniu nowego terminu nie obowiązują. Nauczyciel ma prawo stosować kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiedzę ucznia i umiejętności z trzech ostatnich lekcji oraz z wcześniejszego materiału umożliwiającego uczniom rozwiązywanie podanego zagadnienia, problemu, tematu.

 

18. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie sprawdzianów „za karę” w sytuacjach, gdy nauczyciel ma trudności z dyscypliną;

 

19. Niedopuszczalne jest, aby w ciągu jednej godziny lekcyjnej przeprowadzone były dwa sprawdziany, każdy na inny temat;

20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego  rodzicom (Prawnym opiekunom)w trakcie wywiadówek i „drzwi otwartych” rodzic na własny koszt może pracę skserować.

 

21. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych)

      Sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do

      wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

 

22. Nauczyciel powinien na prośbę ucznia lub jego rodzica ustnie uzasadnić ocenę.

 

23. Na okres przerw świątecznych nauczyciele nie zadają prac domowych za wyjątkiem lektur i dłuższych prac pisemnych.

24.  Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą

     wpisuje do dziennika lekcyjnego.

 

25.  Rodzice (opiekunowie) są informowani o ocenach ucznia:

     - podczas spotkań rodziców z wychowawcą klasy,

     - podczas spotkań rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach „drzwi otwartych”.

 

26.  Przed klasyfikacyjnym śródrocznym i końcoworocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani poinformować ucznia, a wychowawca rodzica o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych w terminie miesiąc przed datą posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

 

 

Ustala się następujący tryb  przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych:

     1. Do egzaminu klasyfikacyjnego przystępuje uczeń, który nie mógł być klasyfikowany z

         powodu:

         a) nieobecności usprawiedliwionej  (powyżej 50% liczby zajęć obowiązkowych),

         b) nieobecności nieusprawiedliwionej (powyżej 50% liczby zajęć obowiązkowych) - za

             zgodą rady pedagogicznej,

         c) realizacji indywidualnego toku lub programu nauczania,

         d) spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

     2. Egzamin klasyfikacyjny musi być przeprowadzony w terminie nie dłuższym niż  jeden

         miesiąc od zakończenia klasyfikacji śródrocznej bądź w ostatnim tygodniu wakacji po  

         klasyfikacji końcoworocznej.

  

    3. Szczegółowy termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

    4. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

        - dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,

        - nauczyciele przedmiotów objętych programem  nauczania danej klasy.

 

   5. Nauczyciele przedmiotów określają treści programowe, które uczeń musi opanować do

       egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego.

  

  6. Ze względu na liczbę przedmiotów objętych egzaminem klasyfikacyjnym  egzamin może

      być przeprowadzony etapowo.

 

  7. Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych oraz z wyjątkiem pkt 1 c i d.

 

  8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zakończony stwierdzeniem, że

      w wyniku egzaminu uczeń został  sklasyfikowany zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

 9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

11.    ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem punktu 10

12.     Począwszy od klasy pierwszej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w gimnazjum,  

      uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z

      jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

      W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin

      poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 

13. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej.

 

14. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w czerwcu a egzamin odbywa   

      się w ostatnim tygodniu wakacji.

 

15. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład

      której wchodzą:

      1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze - jako

           przewodniczący komisji,

      2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

      3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek

          komisji. (wychowawca klasy ,  rodzice bez prawa głosu)

 

16. Nauczyciel o którym mowa pkt 12.2 , może być zwolniony z udziału w pracy komisji

      na własną prośbę lub  w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim

      przypadku dyrektor szkoły  powołuje jako osobę egzaminującą  innego nauczyciela

      prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela

      zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

17. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół  zawierający skład

      komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę  ustaloną

      przez komisję. Do protokołu  załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  o 

      ustnych odpowiedziach ucznia.

 

18. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w

      wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

      wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden

      raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,

      który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

20. Śródroczna ocena niedostateczna nie ma wpływu na klasyfikację końcoworoczną.

21. Uczeń kończy gimnazjum: jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, jeżeli ponad to przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

 

22. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej  4,75

      oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.

 

23.  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości                      i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną                 z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

24. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia  

      się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

25. W skład komisji wchodzą:

       1) w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

      kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)      pedagog,

e)      psycholog,

f)        przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)       przedstawiciel rady rodziców.

 26. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału                w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 27. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

28. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

 29. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

30. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

31. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną a w przypadku zajęć edukacyjnych których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej (semestrze programowo niższym) celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 

 

 

IV  SKALA I  FORMA  OCENIANIA  BIEŻĄCEGO,  KLASYFIKACJI

      SEMESTRALNEJ  I  ROCZNEJ.

 

1.  Klasyfikowanie polega na  ustaleniu przez nauczycieli prowadzących poszczególne  zajęcia

     edukacyjne podsumowujących ocen śródrocznych i końcoworocznych, zwanych dalej

     ocenami klasyfikacyjnymi.

 

2.  Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen

     bieżących.

 

3.  Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowujące

     osiągnięcia edukacyjne w klasach I - III gimnazjum ustala się według następującej skali;

             

            stopień celujący  (cel )           -        6

            stopień bardzo dobry ( bdb )  -       5

            stopień dobry ( db                  -        4

            stopień dostateczny (dst )       -        3

            stopień dopuszczający  (dop ) -       2

            stopień niedostateczny ( ndst )-       1

 

     Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaku  „+” lub „-”.

 

4.  Ocena ucznia może być wyrażona stopniem, słowem (pochwałą lub naganą).

 

5.  Oceny dzielą się na:

     - cząstkowe określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu

       nauczania,

     - klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne     

      ucznia za dany semestr (rok szkolny).

 

6.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel uczący danego

     przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia i jego możliwości edukacyjne.

 

7.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne a ocenę z  zachowania- wychowawca klasy

     a) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie  nauczania, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania wg skali ocen. Ocena  klasyfikacyjna końcowo roczna (semestralna) z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma  wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, nie wchodzi w skład średniej ocen ucznia.

 

8.  Ustalona przez nauczyciela końcoworoczna ocena może być zmieniona tylko w wyniku

     egzaminu poprawkowego wg zasad zawartych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 21.03.2002 r. z licznymi zmianami.

 

                                                                       *

 

1.  Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych nauczyciele

     kierować się będą  następującymi zasadami:

     a)  ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń;

          - rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,

          - korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z

            różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,

          - osiąga sukcesy w konkursach i jest laureatem ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, osiąga sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych na szczeblu powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

 

     b)  Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń który:

           opanował pełny zakres wiedzy, umiejętności określony w podstawie programowej danego programu nauczania,

           - potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole. umiejętnie podejmować decyzje,

             interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,

           - samodzielnie rozwiązuje zadania i  problemy w sposób twórczy, w sytuacjach trudnych i nietypowych,

  

     c)  Ocenę DOBRĄ  otrzymuje uczeń który:

           - potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji

           - dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się:

           - rozwiązuje typowe zadania, wykazuje aktywną postawę wobec nietypowych trudnych

             zagadnień.

 

     d)  Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń który:

           - współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkowuje, podejmuje decyzje jaką przyjąć postawę,

           - rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne.

 

     e)  Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ  otrzymuje uczeń który:

           - rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty, jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,

         

 

     f)  Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń który,

          - posiada tak duże braki w wiadomościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie

            wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

2.  Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki  i informatyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność.

3.  Jeśli uczeń w wyznaczonym przez nauczyciela terminie nie zgłosi się do zaliczenia odpowiedniej partii materiału otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń mam obowiązek (w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły) ustalenia z uczącymi terminów zaliczeń.

4.  W przypadku przedmiotów takich jak: sztuka, technika, informatyka uczeń ma obowiązek oddać do oceny wykonywane prace w terminie ustalonym przez nauczyciela. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

5.  W przypadku lekcji wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianów przewidzianych przedmiotowym systemie oceniania. Jeśli nie zgłosi się do zaliczenia w terminie wyznaczonym przez nauczyciela otrzymuje ocenę niedostateczną.

6.  Ocena z religii nie wchodzi do średniej ocen ucznia i nie decyduje o jego promocji.

 

V  OCENA ZACHOWANIA

 

Ocena zachowania ucznia

-         wzorowe (wz),

-         bardzo dobre (bdb),

-         dobre (db),

-         poprawne (pop),

-         nieodpowiednie (ndp),

-         naganne (nag)

Aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną uczeń musi spełnić wszystkie

zawarte poniżej kryteria.

 

Wzorowa

Ocenę  wzorową otrzymuje uczeń spełniający kryteria na ocenę bardzo dobrą, który utożsamia się z zasadami zapisanymi w prawie gimnazjum w Domaszkowie i poprzez swoje zachowanie i aktywność na forum szkoły i środowiska jest znany społeczności szkolnej, a także stanowi  pozytywny wzór do naśladowania dla uczniów naszego gimnazjum.

 

Uczeń wzorowy jest zobowiązany da twórczego współudziału, w co najmniej trzech spośród niżej wymienionych przedsięwzięciach szkolnych (co najnmiej jedno) lub klasowych:

-         Konkursy i zawody pozaszkolne – uczeń bierze w nich udział (jako reprezentant gimnazjum) zakończony zdobyciem nagrody, tytułu laureata lub finalisty, zakwalifikowaniem do kolejnego etapu.

-         Imprezy ogólnoszkolne (otrzęsiny klas pierwszych, dzień wiosny, dzień dziecka, uroczystości państwowe lub szkolne itp.) – uczeń odpowiada za jasno określony przez opiekuna imprezy element organizacji lub przebiegu imprezy.

-         Inne działania – przedsięwzięcia, których uczeń sam jest pomysłodawcą, a które zdobywają uznanie i pochwałę dyrektora na forum gimnazjum, w szczególności uczeń proponuje innowację i samodzielnie lub kierując zespołem, doprowadza do realizacji w szkole swojego pomysłu.

 

 

 

-         Imprezy klasowe: Andrzejki, Wigilia, Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, ognisko, Dzień Wiosny itp. – uczeń kieruje organizacją przedsięwzięcia.

-         Wyjścia klasy na wycieczkę, do teatru, do kina – uczeń zgłasza propozycję i realizuje ją po uzgodnieniu z wychowawcą.

-         Dekoracja klasy lub aranżacja klasowej maty – uczeń przez jeden semestr odpowiada za wystrój i estetykę oraz bieżącą aktualizację, dzaiłania te uzyskują pozytywną ocenę kolegów i wychowawcy.

-         Opieka nad dłużej nieobecnym kolegom – pomoc polega w tym wypadku na dostarczaniu mu notatek, materiałów edukacyjnych i przekazywaniu informacji.

-         Przygotowanie (w porozumieniu z wychowawcą) potrzebującego pomocy kolegi do sprawdzianu.

Bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły oraz wyróżnia się na forum klasy, szkoły kulturą osobistą, aktywnością naukową lub aktywnością na rzecz społeczności szkolnej i dbałością o mienie szkolne:

Dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły oraz:

Poprawna

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły. Nie ma więcej niż pięć spóźnień lub siedem godzin nieusprawiedlionych (ew. jeden dzień).

Nieodpowiednia

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły a w szczególności:

Naganna

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnił jeno z poniższych wykroczeń:

 

 

 

VI EGAZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

    1)  w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

    2)  w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

2. Informator, zawierający w szczególności opis zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

3. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

4. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia

6. Opinia, o której mowa w ust. 4, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym że:

     1) w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III;

     2) w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

7. Opinię, o której mowa w ust. 4, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny,

8. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

9. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów o których mowa w ust. 4 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego,

10. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

11. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do  egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

12. 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienie do zwolnienia.

                   2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem  odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku

13. 1. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

 3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w ust. 3, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.

 

14. 1.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:

    1)  przygotowuje listy uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów  przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny;

2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

1)      powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia  sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;

15. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut Dla uczniów, o których mowa w ust. 4, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:

  1)  60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego.

 

16.  1. W każdej sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, przebywa zespół nadzorujący przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, w skład którego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

          1)  przewodniczący;

          2)  co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole niż ta, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, lub w placówce.

            2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej sali.

    3. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

4. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

           5. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu.

 

17.1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu lub części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy przesyłka, zawierające zestawy zadań, karty odpowiedzi i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, nie została naruszona.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka wymieniona w ust. 1, została naruszona, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka wymieniona w ust.1, nie została naruszona przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera ją w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi na daną część egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów  w poszczególnych salach.

4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę odpowiedzi.

6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w ust. 2. Protokół czytelnie podpisuje uczeń , który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

7. Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i kartę odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie  nie podpisują zestawów.

 

18. 1. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku,
w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

2. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

19. 1. Sprawdzian i każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

2. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

3. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego na sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby.

4. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

 

20. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 49 ust. 1. Przepisy § 46 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 

21. 1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów, a za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów.

2. Prace uczniów  sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

3. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

22. 1. Uczeń , który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

      2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

     3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

 

23 . Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia  jest udostępniana uczniowi  lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

 

Uczeń który osiągnął 5,2 w kolejnych dwóch semestrach, oraz za wybitne osiągnięcia otrzymuje stypendium Burmistrza.

 

Rodzic (opiekun prawny) może usprawiedliwić nieobecność ucznia nie dłuższą niż trzy dni. W przypadku dłuższej nieobecności wymagane jest zwolnienie lekarskie. Ucznia zwalnia się z zajęć lekcyjnych wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych).

 W przypadku wyjazdu ucznia na konkursy, zawody, wycieczki, warsztaty, do kina itp. W rubryce obecności wpisuje się nazwę celowości wyjazdu:

 konkurs – k,          inne wyjazdy - in

zawody – z             

wycieczki – w

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega procesowi stałej ewaluacji. W procesie ewaluacji WSO udział biorą:

- nauczyciele (podczas rad pedagogicznych, dyskusji, zebrań),

- uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych oraz w swobodnych rozmowach z nauczycielami, na zebraniach Samorządu Gimnazjalnego),

- rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, przez wypełnianie ankiet i dyskusje z nauczycielami).

WSO może być poddany weryfikacji na koniec każdego semestru. Wszelkich, ewentualnych zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna.

 

Wersja XML