Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposoby Stanowienia Prawa


I. Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu

1) . ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr
142,poz.1591
art. 14. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
art. 20.1. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
art. 20.5. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
art. 30.1. Do zadań wójta w szczególności należy przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.
art. 40.1. Na podstawie aktów ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
art. 42. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm).

2. Sposób tworzenia aktów prawnych w tym uchwał rady, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” ( Dz.U. Nr 100 poz. 908)

3. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr VI/39/03 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Międzylesie ( Dz.Urz. Wojewody Dolnośląskiego Nr 65, poz. 1449).


§ 21

1. Rada rozstrzyga sprawy podejmując uchwały.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Burmistrzowi, komisjom Rady oraz radnym w liczbie co najmniej trzech.
3. Inicjatywa uchwałodawcza nie pochodząca od Burmistrza wymaga formy pisemnej, jasnego sformułowania celu, oraz wskazania źródła finansowania jeśli z uchwały miałyby wynikać skutki finansowe.
4. Burmistrz na sesjach informuje Radę o inicjatywie uchwałodawczej radnych i komisji, oraz o toku związanych z tym prac.5. Projekty uchwał przygotowuje Burmistrz i przedkłada je Przewodniczącemu Rady celem skierowania na komisje Rady
a następnie na sesję.

§ 22

1. Uchwała Rady powinna zawierać :
1) tytuł:
a) rodzaj aktu- Uchwała;
b) numer ( kolejny w kadencji rzymski numer sesji/kolejny w kadencji arabski numer uchwały/oznaczenie roku podjęcia uchwały);
c) oznaczenie Rady;
d) datę podjęcia uchwały;
e) ogólne określenie przedmiotu.
2) podstawę prawną;
3) treść merytoryczną;
4) przepisy końcowe.
2. Uchwała może zawierać uzasadnienie. Uzasadnienie wyjaśnia cel uchwały, w uchwałach zmieniających wskazuje różnice stanów prawnych, określa ewentualne wynikające z uchwały skutki finansowe.
3. Uchwały podpisuje Przewodniczący obrad.
4. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje pracownik Biura Rady.

§ 23

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym chyba, że ustawa stanowi inaczej.
2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
3. Przeliczenia głosów dokonuje protokolant a wynik głosowania ustala
i oznajmia Przewodniczący obrad.
4. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach ostemplowanych
pieczęcią Rady, przy czym Rada każdorazowo określa szczegółowo
sposób głosowania. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa
wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna, która wybiera
ze swego składu przewodniczącego, ustala wyniki głosowania,
sporządza i odczytuje protokół.
5. Przygotowanych kart do głosowania nie może być więcej niż
obecnych radnych, a karty i protokół z głosowania dołącza się do
protokołu z sesji.
6. W przypadku równiej liczby głosów, głosowanie na tej samej sesji
ponawia się tylko raz.

7. Radny nie może brać udziału w głosowaniu jeżeli dotyczy ono jego
interesu prawnego.

§ 24

1. Za wykonanie uchwał odpowiada Burmistrz.
2. Burmistrz w terminie 7 dni od dnia sesji przekazuje Wojewodzie komplet uchwał wraz z dotyczącym głosowania wyciągiem z protokołu .
3. W tym samym terminie Burmistrz przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały w sprawie budżetu, absolutorium oraz inne objęte zakresem nadzoru Izby.
4. Burmistrz ogłasza uchwały na tablicach ogłoszeń w Gminie , a stanowiące prawo miejscowe przesyła do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Opr. Bogusława Trubiłowicz, dnia 26 czerwca 2003 r.


Wersja XML