Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta nr 7 - MIĘDZYLESIE, dz. 190/6 o pow. 0,6306 ha

1. Położenie nieruchomości – obręb Międzylesie działka nr 190/6, o pow. 0,6306 ha, KW 77116

2. Położenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona peryferyjnej strefie miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, usługowej, terenów rolnych i strumienia. Działka położona jest w sąsiedztwie, planowanej obwodnicy dla miasta Międzylesie prowadzącej do przejścia granicznego w Boboszowie. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową powiatową. Na działce znajduje się słup elektryczny.

Okoliczny teren wyposażony jest w energię elektryczną, wodociąg, gazociąg.

3. Cena nieruchomości: brak

4. Ustala się dwu letni termin zagospodarowania nieruchomości od dnia zawarcia umowy notarialnej, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, z zastrzeżeniem prawa odkupu nieruchomości w przypadku nie dochowania powyższego terminu.

5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie - 1U/P3 oraz 1R17

1U/P3

 1. na terenie obowiązują odpowiednio do rodzaju realizowanej zabudowy ustalenia zawarte w § 10 ust.7, 17

 2. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K”, ustalonej w § 7.

 3. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego zawarte w § 8 ust. 6

U

 1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usług, na wydzielonych działkach

 2. Dopuszczalne kierunki przekształceń:

 1. adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów,

 2. zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne i publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych,

 1. Dopuszczalne funkcje towarzyszące:

 1. urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

 2. obiekty małej architektury,

 3. zieleń urządzona,

 4. lokale mieszkalne.

 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,

 2. dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

 3. dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

 4. dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną,

 5. dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane,

 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe we wsiach i 4 kondygnacji w tym poddasze użytkowe w mieście, lecz nie więcej niż 14 m we wsiach i 16 m w mieście, licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

 2. dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

 3. ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 w mieście 1,5

 4. ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe

 5. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5.

P

 1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej (w tym handel hurtowy, produkcja rolnicza, spożywcza i drzewna (tartaki obróbka drewna)

 2. Dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy - dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową,

 3. Przeznaczenie uzupełniające:

 1. urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

 2. obiekty małej architektury,

 3. zieleń urządzona,

 4. obiekty handlu i gastronomi

 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,

 2. dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

 3. dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

 4. ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenia ozdobną i izolacyjną,

 5. dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.

 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może 14 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

 2. dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

 3. ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,

 4. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5.

Strefa „K" ochrony krajobrazu kulturowego

1) wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego w następujących miejscowościach: Boboszowie, Dolniku, Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie, Kamieńczyku, Lesicy, Michałowicach, Miedzylesiu, Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Roztokach, Różance, Smreczynie i Szklarni.

2) w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

 1. ustala się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem, ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem;

 2. dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących,

 3. ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,

 4. zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,

 5. ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu.

 6. ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura regionalna inspirowana ma być charakterem budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architektura współczesna, komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu.

1R17

1. na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust. 24

2. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K”, ustalonej w § 7.

R

 1. Przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe

 2. dopuszcza się:

 1. istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokości 5-8 m,

 2. prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, oraz prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych),

 3. lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia.

 4. zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Kontakt:

Wieslawa Szyrszeń - Kierownik

Ewa Siwek - Inspektor

tel.  074 8 126 327 ,  074 8 126 347  074 8 ...

fax. 074 8 126 126

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-02-11


JPEG190_6.jpeg

JPEGkm międzylesie.jpeg

JPEGmpzp190-6.jpeg

JPEGzdjecie 190_6a.jpeg

JPEGzdjecie 190_6b.jpeg

JPEGzdjecie 190_6c.jpeg

Wersja XML