Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta nr 8 - JODŁÓW, dz. 207/4 o pow. 0,4333 ha

1. Położenie nieruchomości – obręb Jodłów działka nr 207/4, o pow. 0,3444 ha, KW 44168

2. Położenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest na obrzeżach, w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia . Przez teren działki przebiega pas dużych głazów, w obrębie którego występuje kilkudziesięcioletni drzewostan liściasty. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, swobodny dostęp do głównej, asfaltowej drobi przebiegającej przez Jodłów. Kształt działki nieregularny, którego jeden z boków przylega bezpośrednio do potoku Nysa Kłodzka. Otoczenie nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.

3. Cena nieruchomości: 120.969 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).

4. Ustala się dwu letni termin zagospodarowania nieruchomości od dnia zawarcia umowy notarialnej, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, z zastrzeżeniem prawa odkupu nieruchomości w przypadku nie dochowania powyższego terminu.

5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie - 10ME5/UT

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo- rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym oraz usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego

1. Przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

b) usługi handlu, gastronomii,

c) obiekty sportowe,

d) zieleń urządzona,

e) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) Ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów usługowo-rzemieślniczych i produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych.

b) ogrodzenia posesji od strony terenów publicznych (dróg) należy wykonywać wyłącznie jako ażurowe, z przewagą materiałów naturalnych (drewno, kamień, materiały ceramiczne, zamiennie dopuszcza się okładziny imitujące piaskowiec lub ceramikę), dopuszcza się również stosowanie żywopłotów.

c) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy, o walorach i charakterze regionalnym,

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, pokrycie dachów - dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, dopuszcza się stosowanie materiałów naturalnych odpowiednio zabezpieczonych do stanu niepalności,

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5.

4. Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K”, ustalonych w § 7.

5. Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego zawarte w § 8.


 

Strefa „K" ochrony krajobrazu kulturowego

1) wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego w następujących miejscowościach: Boboszowie, Dolniku, Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie, Kamieńczyku, Lesicy, Michałowicach, Miedzylesiu, Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Roztokach, Różance, Smreczynie i Szklarni.

2) w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

a) ustala się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem,

b) ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem;

c) dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących,

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,

e) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,

f) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu.

g) ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura regionalna inspirowana ma być charakterem budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architektura współczesna, komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu.

 

Na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny obowiązuje zakaz, zgodnie z przepisami szczególnymi:

a) wznoszenia obiektów uciążliwych powodujących pogarszanie się stanu środowiska,

b) wprowadzania zmian stosunków wodnych, niekorzystnych dla ekosytemu,

c) utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

d) poboru kruszywa i eksploatacji odkrywkowej

e) dokonywania prac ziemnych naruszających w sposób trwały rzeźbę terenu oraz prowadzenia czynności powodujących wzmożenie procesów erozyjnych,

f) prowadzenia ferm hodowli zwierząt,

g) umieszczania tablic ogłoszeniowych bez zgody Dyrektora Parku.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Kontakt:

Wiesława Szyrszeń - Kierownik

Ewa Siwek- Inspektor

tel.  074 8 126 327 ,  074 8 126 347  074 8 ...

  fax. 074 8 126 126

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-02-12


JPEGdz207-4.jpeg

JPEGkm Jodłow.jpeg

JPEGmpzp207-4.jpeg

JPEGzdjęcie207-4.jpeg

Wersja XML