Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIE ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU PÓŁKOLONIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE MIĘDZYLESIE 2011 ROKU

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIE:

„ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU-  PÓŁKOLONIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA DZIECI l MŁODZIEŻY

Z GMINY MIĘDZYLESIE w 2011 ROKU”

 

1.  Rodzaj zadania :

organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w grupie wiekowej 7-17 lat z rodzin niezamożnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie wakacyjnym – półkolonie w miejscu zamieszkania.

 

2.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

środki na realizację zadania wynoszą  5.000 zł

 

3.  Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza wg kryteriów oceny o których mowa w pkt. 7.

Wypłata dotacji nastąpi jednorazowo na rachunek dotowanego po podpisaniu umowy w terminie nie wcześniej niż 14 dni przed wyjazdem.

 

4. Termin:

Wypoczynek letni należy zorganizować w okresie 1 lipca – 29 sierpnia  2011 roku

 

5. Warunki realizacji zadania :

1)    Składający ofertę posiada uprawnienia do organizacji zorganizowanych form wypoczynku letniego,

2)    Uczestnicy wypoczynku objęci będą stosownym  ubezpieczeniem

3)    Organizator wypoczynku zapewni w każdy dzień tygodnia 1 posiłek ( II śniadanie),

4)    Organizator będzie na bieżąco informował rodziców (prawnych opiekunów dzieci) o wszelkich

      zdarzeniach, które dotyczą ich dzieci, a które mają związek z bezpieczeństwem lub stanem

      zdrowia.

5)    Organizator będzie na bieżąco informował w formie pisemnej Dotującego o wszelkich zmianach

      i odstępstwach od warunków jakie przedłożył w ofercie w realizacji zadania


Brak opisu obrazka

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

DOCZał nr 1 -druk oferty na realizację zadania publicznego.doc

DOCZał. nr 2 - wzór umowy.doc

DOCZał. nr 3- wzór_sprawozdania_2011.doc

 

Podmiot udostępniający: REF.OR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: D.KAŁUŻNA
Data wytworzenia: 2011-04-08


JPEG2. Ogłoszenie- półkolonie w miescu zamieszkania.jpeg


JPEG2. Ogłoszenie- półkolonie w miescu zamieszkania.jpeg

JPEG2. cd. ogłoszenia.jpeg

DOCZał nr 1 -druk oferty na realizację zadania publicznego.doc

DOCZał. nr 2 - wzór umowy.doc

DOCZał. nr 3- wzór_sprawozdania_2011.doc

Wersja XML