Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ZASTĘPSTWO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ZASTĘPSTWO

 

 

p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu

na zastępstwo

 

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

a) posiadać obywatelstwo polskie;

b) spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków

· posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

· dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych,

· dyplom ukończenia do 2007r. studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o

specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka

społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

· dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna.

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;

d) posiadać nieposzlakowaną opinię;

e) posiadać niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinien korzystać z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o pomocy społecznej,

b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,

d) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

e) znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej

3. Preferowane cechy osobowości kandydata:

a) komunikatywność,

b) kreatywność,

c) odporność na stres,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) dokładność,

f) odpowiedzialność,

g) sumienność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) diagnozowanie środowiska;

b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej;

c) sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie działań;

d) sporządzanie wywiadów środowiskowych;

e) świadczenie pracy socjalnej, w tym:

- organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji

życiowej,

- zawieranie kontraktów socjalnych,

- wsparcie w pełnieniu ról społecznych i integracji ze środowiskiem osób korzystających z pomocy

społecznej,

- inspirowanie działań samopomocowych w środowisku;

f) tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych

do różnego rodzaju grup ryzyka;

g) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;

h) współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;

i) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;

j) praca w programie komputerowym Helios.

 

Wymagane dokumenty:

a) CV,

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualny przebieg zatrudnienia,

d) kserokopia dowodu osobistego,

e) oświadczenie o niekaralności,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

wskazanym stanowisku,

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach

samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw

publicznych,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (074) 812-66-38

- w pon., śr-pt. od 7.15 do 15.15,

- wt. od 8.00 do 16.00.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru

na stanowisko pracownika socjalnego” w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu ul. Sobieskiego 4 bądź pocztą na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 4, 57-530 Międzylesie

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 04 kwiecień 2011r 

Podmiot udostępniający: OPS
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: OPS
Data wytworzenia: 05-04-2011
Wersja XML