Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Międzylesie, 2007-10-29

Urząd Miasta i Gminy

Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie

 

IT.7624/3/2007

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), w związku z art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006r.  Nr 129, poz. 902 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku, ul. Okrzei 3, 57-300 Kłodzko -zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia :

”Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Międzylesie”

Lokalizacja : Międzylesie (działki nr 57/1, 57/2, 52/1, 52/2, 50/2, 53, 56, obręb 0001 Międzylesie).

 

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest względem składowiska odpadów, czyli przedsięwzięcia obejmującego „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów”, określonego w §3 ust.1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na   środowisko       ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

 

Akta sprawy, w tym m.in. informacja o planowanym przedsięwzięciu,  znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, Referat Infrastruktury Technicznej, pokój nr 22.

 

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można składać uwagi i wnioski dotyczące inwestycji, na wskazany powyżej adre

                         

                         Z up. Burmistrza 

                        Krzysztof Ważgint                         

p.o. Kierownik   Referatu Infrastruktury Technicznej 

 

Zamieszczono:

1.        Tablica ogłoszeń UMiG Międzylesie

2.        Strona internetowa BIP UMiG Międzylesie

 

Otrzymują :

1.        Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku, ul. Okrzei 3, 57-300 Kłodzko

2.        Kyś Jerzy i Elżbieta, ul. Leśna 4, 57-530 Międzylesie

3.        Urbaniak Wojciech i Krystyna, Plac Wolności 13/1, 57-530 Międzylesie

4.        Pustuła Maciej, ul. Lipowa 18, 57-530 Międzylesie

5.        Pietraszuk Tomasz i Jolanta, ul. Warszawska 6,  57-530 Międzylesie

6.        AUSTROPOL sp. z o.o., ul. 1000-lecia Państwa Polskiego, 57-530 Międzylesie

7.        Zarząd Powiatu Kłodzkiego, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

8.        a/a

Podmiot udostępniający: REF.IT
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: K.Ważgint
Data wytworzenia: 06.11.2007
Wersja XML