Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 71/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 maja 2022 r.

 

w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w związku z rezygnacją złożoną przez Panią Alicję Jakubczak w dniu 8 kwietnia 2022 r., zarządzam, co następuje:

§1

Odwołuję Panią Alicję Jakubczak ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie z dniem 26 sierpnia 2022 r.

 

§2

Z dniem odwołania tracą moc wszelkie pełnomocnictwa udzielone Pani Alicji Jakubczak jako dyrektorowi placówki.

 

§3

Uzasadnienie odwołania stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Międzylesie, dnia 10 maja 2022 r.
 

Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 71/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 10 maja 2022 r.
 

Uzasadnienie

W dniu 8 kwietnia 2022 r. Pani Alicja Jakubczak złożyła do Burmistrza Miasta i Gminy w Międzylesiu podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę na mocy porozumienia stron. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Z powołanego przepisu wynika, że nauczyciel może zainicjować procedurę odwołania ze stanowiska, ale w takiej sytuacji powinien zachować trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego na jego wniosek, jest dla organu, który go powołał wiążące. Wobec powyższego stanu prawnego w świetle złożenia rezygnacji ze stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie, Burmistrz Miasta i Gminy w Międzylesiu uwzględnił wniosek Pani Alicji Jakubczak, czego konsekwencją jest odwołanie jej ze stanowiska, z dniem 26 sierpnia 2022 r.

Wersja XML