Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 59/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  19.04.2022r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XLII/225/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2022, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 37 391 191,57 zł, w tym dochody bieżące 31 093 650,57 zł; dochody majątkowe 6 297 541,00 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 43 050 718,57 zł, w tym wydatki bieżące 31 075 919,21 zł; wydatki majątkowe 11 974 799,36 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 855 rozdział 85501 – zwiększenia o kwotę 500 000 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 - dochody budżetu gminy na 2022 rok - zarz nr 59.xls
XLSzałącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2022 rok - zarz nr 59.xls
 

Wersja XML